کوروشبزرگ | ویکی پدیا فارسی

کوروشبزرگ

«کوروش بزرگ»
به راستی
در کدام گوشه 
از این گیتی بزرگ
یا کدام نقطه 
از این روزن زمان
مردی از اوج بلند آسمان
نا به جا
فروافتاده تا ژرفنای جهان؟!
چگونه ممکن است
والاپايه مردی آدم آفرین
ناروا
خوار شده باشد این چنین؟!
به راستی
چرا یک پدر
در خانه‌ی خویش بیگانه است؟!
چگونه آیا!
چگونه
روشن آرای جهان
مغضوب خانه است؟!
 
#قهرمان_رستمی